Hantering av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna personuppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Leo’s AB (Leo’s) och Lek och rörelse Holding i Luleå AB behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (nedan kallad ”Dataskyddsförordningen”) även kallad GDPR. Dataskyddsförordningen är till för att säkerställa att din personliga integritet skyddas vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas bara om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

 

Hur vi samlar in information, vad vi samlar in och varför vi samlar in det

 

1.När du köper biljetter eller handlar i vår digitala matbeställning

När du köper biljetter eller handlar i vår digitala matbeställning, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Ditt medlemsnummer, och/eller årskortnummer/familjekortsnummer/presentkortsnummer om du uppger dessa vid bokning/köp.
 • Uppgifter om din köp- och betalhistorik.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Ge bättre service och besöksupplevelse.
 • Förenkla dina återkommande besök/köp.
 • Checka in dig som besökare, t ex vid entré.
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpvillkor, t ex genom att tillhandahålla den produkt som du har köpt.
 • Ta fram statistik över inköp av besök, i syfte att förbättra våra tjänster.
 • Upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning.
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter.

Rättsliga grunder för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden fullgörande av avtal när vi tillhandahåller inträdesbiljetten, och/eller annan produkt, samt med stöd av berättigat intresse (intresseavvägning) som består i att använda dina uppgifter för statistik och marknadsföring, samt för att säkerställa betalning och förhindra missbruk.

2.Ersättningsanspråk

När du kontaktar oss med ersättningsanspråk, hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn, adress, e-postadress och telefonnummer, kortuppgifter och annan relevant betalningsinformation, ärendehistorik.
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk.
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk.
 • Ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättsliga grunder för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden rättslig förpliktelse när vi hanterar ditt ärende om personskada, den rättsliga grunden fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende produkten/tjänsten, samt med stöd av berättigat intresse (intresseavvägning) som består i att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

3.När du har Family-konto

När du köper entrébiljett, mat (digitalt), bokar kalas eller grupp eller handlar i vår webbshop, skapar vi ett Family-konto åt dig. Du kan även skapa ett Family-konto själv. När ett Family-konto skapas hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Uppgifter som du själv lämnar till oss i förekommande fall om ditt barns födelsedag.
 • Uppgifter om ditt medlemskonto, t ex medlemsnummer.
 • Uppgifter om din köphistorik, tex kalasbokning eller köp av entré.
 • Uppgifter om ditt inloggningskonto, t ex användarnamn och lösenord.
 • Uppgifter som du själv väljer att spara på din profil, till exempel favoritlekland och eventuella barns namn och födelsedatum.

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera din kundrelation till Leo´s.
 • Administrera ditt inloggningskonto och underlätta för dig vid framtida besök och köp.
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, t ex via e-post och sms.
 • Analysera köpmönster baserat på de uppgifter du lämnat till oss och informera dig om personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss och våra samarbetspartners.
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter.

Rättsliga grunder för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som medlem (t ex administrerar ditt medlemskap och tillhandahåller relevanta erbjudanden) och med stöd av berättigat intresse (intresseavvägning) som består i att använda uppgifter om dina besök och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster och produkter samt för marknadsföring.

4.Du som har ett årskort på Leo’s

När du har ett Leo’s årskort hanterar vi:

 • Uppgifter om ditt årskort, t ex årskortsnummer och giltighetstid.
 • Uppgifter om din besökshistorik.
 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Uppgifter om barnet såsom namn, födelsedatum och foto.

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt årskort, tex bokningar.
 • För att verifiera vem som årskortet tillhör.
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter.

Rättsliga grunder för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och med stöd av berättigat intresse (intresseavvägning) som består i att använda dina uppgifter om dina köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster samt för marknadsföring.

5.När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med oss på olika sätt, t.ex via sociala medier, samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om hittegods.
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter baserat på berättigat intresse (intresseavvägning) som består i att kunna hantera ditt ärende.

6.När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (tävlingar, kampanjer etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig.
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättsliga grunder för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter baserat på berättigat intresse (intresseavvägning) som består i att kunna administrera denna typ av aktiviteter, och med stöd i den rättsliga grunden fullgörande av avtal vid administration av tävlingar.

7.Teknisk data

När du använder våra onlinetjänster kan vi samla in teknisk information, så som vilken typ av mobilenhet du använder, en unik enhetsidentifierare som IMEI-nummer, enhetstoken, MAC-adress för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt, IP-adress, mobilnummer som används av enheten, mobilnätsinformation, versioner av operativsystem och webbläsare. Detta används för att kunna förbättra våra onlinetjänster och upptäcka problem.

Dessa data är anonymiserade.

Rättsliga grunder för behandlingen: behandlingen är nödvändig för att utföra vårt åtagande gentemot dig, dvs. fullgörande av avtal och för att tillgodose vårt berättigade intresse (intresseavägning) som består i att förebygga brott eller misstänkt olaglig verksamhet (bedrägeri).

8.Betalningsdata

Betalningsalternativen kopplade till order och transaktioner. Om du väljer att spara kreditkort (Återkommande betalningar) kommer en tokeniseringslösning som tillhandahålls av vår betalningsleverantör att användas. Kortdata lagras aldrig i någon av våra onlinetjänster.

Dessa data är anonymiserade och inte portabla.

Rättslig grund för behandlingen: Att genomföra vårt åtagande mot dig, dvs. fullgörande av avtal, och för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

9.Kamerabevakning

På några av våra lekland använder vi kamerabevakning för att skydda våra gäster, personal och egendom från brott. Bevakningsfilm delas endast med polisen vid särskild begäran när det krävs vid utredning av ett brott. Bevakningsfilm sparas aldrig längre än 30 dagar. Personuppgiftsansvariga säkerställer att endast den personal som behöver ha tillgång till det inspelade materialet får tillgång till detsamma. Dessa personer får endast ta del av materialet när det råder misstanke om att en farlig eller brottslig händelse har inträffat eller riskerar att inträffa.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Öka tryggheten och säkerheten för gäster och personal.
 • Förebygga brott.
 • Driftsäkerhet.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av berättigat intresse (intresseavvägning), som består i att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte, samt för att öka tryggheten för våra besökare. Personuppgiftsansvariga har gjort en avvägning mellan den ökade säkerheten som kamerabevakningen innebär och det intrång i registrerades personliga integritet som kamerabevakningen kan innebära.

10.Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter i maximalt två år efter ditt senaste besök hos oss eller annan kontakt med oss såsom t.ex. deltagande i tävling. Vi behåller också personuppgifter när det krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (t.ex. bokföringsändamål). Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

För det fall du avslutar ditt kundförhållande med Leo’s raderas persondata och besöks-, och köphistorik samt transaktionsdata anonymiseras.

11.Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Personuppgifter lämnas endast till våra tjänsteleverantörer i den utsträckning som är nödvändig för att driva vår verksamhet och att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och där det krävs enligt lag eller för att hävda vår lagliga rätt. Vi säljer inte din personliga information till tredje part.

12.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

13.Om cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://www.leoslekland.se/terms/.

14.Dina rättigheter

Som registrerade har du har flera rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i punkten 15 nedan. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se.

 • Rätt till information och tillgång: Du har rätt att få besked om ifall vi behandlar personuppgifter om dig och i sådant fall få en kopia på dina uppgifter, ett s.k. registerutdrag. Du har rätt att få informationen kostnadsfritt.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och du har rätt att få dina uppgifter kompletterade.
 • Rätt att göra invändning: Du har att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter när vår behandling baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl att fortsätta behandla uppgifterna kommer vi att upphöra med behandlingen.
 • Rätt till begränsning: Du har i vissa fall rätt att kräva begränsning av behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du anser att uppgifter om dig är felaktiga och du har begärt rättelse av uppgifterna. Medan frågan utreds kan du också begära att behandlingen av uppgifterna begränsas.
 • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Detta gäller t.ex. uppgifter som inte längre är nödvändiga för oss att behandla för det syfte som de samlades in för. Det gäller också om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig det. Det gäller vidare om du har motsatt dig att uppgifterna behandlas baserat på vårt berättigade intresse (intresseavvägning) och det saknas berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse av att ha dina personuppgifter skyddade. Vidare gäller detta om personuppgifterna behandlas olagligt.
 • Rätt till dataportabilitet: Om du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till oss eller i det fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal har du rätt att få ut uppgifterna och får dem överförda till annan personuppgiftsansvarig, t.ex. ett annat företag. Uppgifter förs över endast om det är tekniskt möjligt.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring: Du har rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Leo’s kommer i sådant fall att sluta behandla dina personuppgifter för det ändamålet.
 • Klagomål: Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Mer information finns på www.imy.se.

15.Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Lek och rörelse Holding i Luleå AB (556732-5294) och Leo’s AB (556700-1473) är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvariga ansvarar för att de båda bolagens behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter såsom att få ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, rättelse eller radering, var vänlig och kontakta oss:

Lek och rörelse Holding i Luleå AB
Midgårdsvägen 5, 973 34 Luleå
E-postadress: customer-service@leoslekland.se
Telefonnummer: 0920-52 60 60

Leo’s AB

Se kontaktuppgifter ovan.

Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar i denna integritetspolicy (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på leoslekland.se.

Senast uppdaterad 2022-08-31